נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

טפסים

  
הצהרת עורך הבקשה על הקלה ואו שימוש חורג
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
מסמכים לבקשה להיתר
טופס להזמנת מידע גרפי
כתב הצהרה על אי שימוש במרתף למגורים
נספח לבקשה להיתר
תצהיר בקשה לפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים
תצהיר מתכנן השלד
בקשה לדף מידע תכנוני
בקשה לפתיחת בקשה לטאבו

טפסים